Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Ursynów > Menu Przedmiotowe > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw > Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw

  Drukuj
 

GODZINY PRACY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00

 

GODZINY PRACY OŚRODKÓW WSPARCIA

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej: poniedziałek - piątek: od 9.00 do 17.00

Środowiskowy Dom Samopomocy: poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00

 

GODZINY PRACY PLACÓWKI PRZY UL. J. CYBISA 6

 

Zespół Rozwoju Zawodowego: poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00

Zespół Projektowy: poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00

Eurokoordynator|: poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00

 

 

ZASADY DOSTARCZANIA KORESPONDENCJI

 

Adresem do korespondencji jest adres siedziby Ośrodka:

ul. Jana Cybisa 7

02-784 Warszawa

 

Korespondencję dostarczaną osobiście należy składać w siedzibie Ośrodka:

ul. Jana Cybisa 7

02-784 Warszawa

Punkt Obsługi Klienta

 

Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres e-mail:

sekretariat@ops-ursynow.pl

 

 

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, powołaną do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Ursynowa.


 Naszą misją jest niesienie pomocy i bycie zawsze tam, gdzie potrzebne jest wsparcie. Pomagamy pokonywać trudne sytuacje życiowe, wspieramy działania prowadzące do przezwyciężenia kryzysów, zapewniamy opiekę osobom samotnym, chorym i niepełnosprawnym, a przy tym staramy się to robić rzetelnie, skutecznie oraz z poszanowaniem ludzkiej godności.


Celem pomoc społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Cele oraz zasady przyznawania świadczeń, w tym szczegółowe zasady regulujące prawo
do świadczeń pieniężnych określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).


 

Podstawowe formy udzielanej pomocy

·        praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne;

·        pomoc finansowa;

·        obiady w Punkcie Żywieniowym, szkołach i przedszkolach;

·        usługi opiekuńczych;


·         specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym z niepełnosprawnością intelektualną);


·        specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z autyzmem;


·        rehabilitacja społeczna w placówkach oparcia dla osób starszych (Dzienny Dom Pomocy Społecznej);


·        rehabilitacja społeczna w placówkach oparcia dla osób niepełnosprawnych,  dla osób chorych psychicznie (Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej);


·        sprawienie pogrzebu;


·        prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.)


Zasady udzielania pomocy

Pomoc finansowa, usługowa, w naturze oraz w formie rehabilitacji w placówkach oparcia społecznego dla osób starszych i niepełnosprawnych przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej oraz w oparciu o dokumenty potwierdzające trudną sytuację osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc. Dopiero po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i ustaleniu pełnej, aktualnej sytuacji osoby lub rodziny wydawana jest decyzja administracyjna, która informuje o przyznaniu, formie oraz wysokości pomocy lub o jej odmowie.


Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d (status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) w art. 186 ust. 1 pkt 3 (zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, który zamierza wykonywać pracę, prowadzić działalność gospodarczą, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe, bądź wykaże inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium RP) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 ze zm.) lub w związku z uzyskaniem  w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

 2.   w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego,

 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii europejskiej  i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2019 r. poz. 650), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  W myśl art. 507 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

   zezwolenia na osiedlenie, stają się zezwoleniami na pobyt stały.

   

   

  Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;

 • sieroctwa;

 • bezdomności;

 • bezrobocia;

 • niepełnosprawności;

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;

 • przemocy w rodzinie;

 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust. 1 pkt 1 lit. C lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 • alkoholizmu lub narkomanii;

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

  Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł, zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej” ;

 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”;

 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”.

   

  Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty, dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

   Jednocześnie informujemy, że każda sytuacja rodziny jest rozpatrywana indywidualnie, dlatego niezależnie od wysokości dochodów prosimy bezpośrednio skontaktować się z pracownikiem socjalnym i szczegółowo przedstawić swoją sytuację w celu umożliwienia jej rozwiązania i udzielenia pomocy.

    

  W ramach ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Ośrodek świadczy pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (współpraca z lokalnym Stowarzyszeniem Społeczników Ariadna). Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznawana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% wskazanego wyżej kryterium dochodowego. W przypadku ubiegania się o skierowanie do Stowarzyszenia Społeczników dochód nie może przekroczyć 200% kryterium.


  Wymagane dokumenty

  Postępowanie  w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej wszczyna się na podstawie wniosku o przyznanie pomocy. Do wniosku należy dołączyć dokumenty o uzyskiwanych miesięcznych dochodach:

 • osoby zatrudnione na umowę o pracę – zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskiwanym miesięcznym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

 • świadczeniobiorcy ZUS/KRUS – decyzja przyznająca świadczenie lub odcinek otrzymywanej renty, emerytury, świadczenia rehabilitacyjnego itp.

 • osoby bezrobotne – zaświadczenie z UP,

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, dowód opłacania składek ZUS oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych należy dołączyć PIT-37 za rok ubiegły lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z uwzględnieniem wysokości przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z prowadzonej działalności gospodarczej,  dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność w przypadku gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się z małżonkiem,  oraz należnego podatku),

 • osoby posiadające gospodarstwo rolne – zaświadczenie o wielkości gospodarstwa (w tym hektarów przeliczeniowych);

 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni wyższej (w przypadku uczelni wyższej wymagane jest zaświadczenie o wysokości pobieranego stypendium).

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.


Wniosek o przyznanie pomocy można składać bezpośrednio  u pracownika socjalnego, telefonicznie, drogą korespondencyjną bądź elektroniczną na adres Ośrodka.

 


Pomoc w formie poradnictwa i pracy socjalnej udzielana jest bezpłatnie, bez względu na posiadany dochód


Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (netto) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszone o:

 • miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne;

 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

  Do dochodów nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

 • zasiłku celowego;

 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

 • wartości świadczeń w naturze;

 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

 • dochodów z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 poz. 1851 oraz  z 2018 poz. 107, 138,650,1000 i 1076), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 i 1076);

 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U.  z 2018 r. poz. 1272).

 • świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529);

 • nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271).

   

  W razie wystąpienia rażących dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową wskazującą, że dana osoba lub rodzina  jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową wykorzystując własne zasoby majątkowe, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

  Osoby i rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę zatrudnioną, a także marnotrawienie przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie, bądź marnotrawienie własnych zasobów finansowych oraz ich nieracjonalne wykorzystywanie może stanowić podstawę do ograniczenia lub odmowy przyznania świadczeń albo przyznanie pomocy w formie niepieniężnej. Również odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub nie wywiązywanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcie może spowodować ograniczenie lub odmowę przyznania świadczenia. Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie swojej sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.

  Kontrakt socjalny

  Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy (osoby zwracającej się o pomoc, pracownika socjalnego oraz kierownika ośrodka). Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego. Kontrakt zawiera opis sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz opis działań koniecznych do podjęcia przez nią, a także formę, zakres i czas udzielanej przez Ośrodek pomocy. W kontrakcie odnotowuje się również wszystkie uwagi, dotyczące realizacji kontraktu. Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowywany jest z jednej strony do sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej – do form wsparcia, zaproponowanych przez Ośrodek.

   

  Zasady potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych.

  Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1510 ze zm.) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo inne niż ubezpieczeni osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U z 2018 r. poz. 2094 ze zm.), spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.


  Wniosek może złożyć:

 • osoba zainteresowana

 • świadczeniodawca (szpital) - niezwłocznie po udzieleniu świadczenia w przypadku stanu nagłego


Po złożeniu wniosku przeprowadzany jest wywiad środowiskowy mający na celu ustalenie sytuacji osoby nieubezpieczonej, a w szczególności: spełnienie kryterium dochodowego oraz brak okoliczności, o których mowa w art. 12 ustawy o pomocy społecznej. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej powinna przedstawić dokumenty potwierdzające:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub status uchodźcy/ochrony uzupełniającej,

 • zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • brak możliwości uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,

 • spełnienie kryterium dochodowego.


Po przeprowadzeniu postępowania decyzję wydaje Prezydent m.st. Warszawy. W przypadku decyzji pozytywnej prawo świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:

 • dzień złożenia wniosku

 • w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym dzień udzielenia świadczenia.


Osoba, której w drodze decyzji administracyjnej zostało potwierdzone prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ma obowiązek niezwłocznie poinformować o:

 • każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub majątkowej

 • objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu


W przypadku zmiany sytuacji dochodowej lub objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym istnieje konieczność niezwłocznego stwierdzenia wygaśnięcia decyzji.PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

 

W sprawach indywidualnych, w tym dotyczących skarg i wniosków Dyrektor i Zastępca Dyrektora przyjmują, po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie:

 

DYREKTOR: w każdy poniedziałek w godz. 13.00-14.00

Z-CA DYREKTORA: w każdy czwartek w godz. 9.00-11.00

 

 

Dane kontaktowe do sekretariatu:

Sekretariat Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

ul. Jana Cybisa 7, 02-784 Warszawa

tel. 22 544 12 20

fax 22 544 12 21

e-mail: sekretariat@ops-ursynow.pl


 
 
Wprowadził Twardowski Maciej 13-01-2014
Aktualizujący Siergiej Anna 12-07-2019
Zatwierdzający Pawlęga Marek 12-07-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-07-2019
Liczba odwiedzin: 1437
Rejestr zmian