Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Ursynów > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > RODO

RODO

  Drukuj
 

W związku z rozpoczęciem okresu stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO − informujemy, że: 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Cybisa 7, 02-784 Warszawa jest Administratorem Danych w stosunku do osób fizycznych korzystających z pomocy Ośrodka. 

W Ośrodku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail iod@ops-ursynow.pl lub pisemnie na ww. adres naszej siedziby.

Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku jest Pan Maciej Twardowski, e-mail: iod@ops-ursynow.plOGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Cybisa 7.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej za pomocą adresu iod@ops-ursynow.pl

3. Administrator danych osobowych –  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy
 – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów
 oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

1)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej;

2)      realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodku Pomocy Społecznej;

3)      w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1)       organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2)       inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1)      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2)      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3)      prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

a)       dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

b)       osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

c)       osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

d)       dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

e)       dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

4)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

a)       osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

b)       przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

c)       Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

d)       osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5)      prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

a)       przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

b)       przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6)      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

a)       zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

b)       przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy prowadzi monitoring wizyjny budynków zlokalizowanych przy ul. Jana Cybisa 7 oraz Jana Cybisa 6 oraz terenu wokół nich w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowi art. 9a ust. 1 – 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994).

Administratorem systemu monitoringu jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy poprzez e-mail:iod@ops-ursynow.pl. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego


 
 
Wprowadził Siergiej Anna 09-09-2019
Aktualizujący Siergiej Anna 09-09-2019
Zatwierdzający Pawlęga Marek 12-09-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-09-2019
Liczba odwiedzin: 322
Rejestr zmian